ภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนการตรวจสอบระยะยาว
แผนการตรวจสอบประจำปี
 
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กลับหน้าหลัก