ภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กฏบัตรของสำนักงาน
 
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนการตรวจสอบระยะยาว
แผนการตรวจสอบประจำปี
 
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กลับหน้าหลัก