ภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนการตรวจสอบระยะยาว
แผนการตรวจสอบประจำปี
 
บุคลากรงานตรวจสอบภายใน

นายสุรินทร์  วิไลนำโชคชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

นายปานศิริ  มงคลสังข์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวชัญญานุช  ยินดีมิตร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายพงศภัค  อรุณโชติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

     
             
   
             

กลับหน้าหลัก