ภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนการตรวจสอบระยะยาว
แผนการตรวจสอบประจำปี
 
ภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ภารกิจของส่วนราชการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาท อำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัณญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอน ทำการแสดง ทำการวิจัย และให้บริการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

ภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ ที่ดำเนินกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
กลับหน้าหลัก