ภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 
บุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนการตรวจสอบระยะยาว
แผนการตรวจสอบประจำปี
 
หัวข้อดาวน์โหลดอัพเดท
คู่มือปฏฺิบัติค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาดาวน์โหลด2 ต.ค. 2558
คู่มือการตรวจสอบเงินรายได้ดาวน์โหลด6 ต.ค. 2558
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551ดาวน์โหลด13 มิ.ย. 2559
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในดาวน์โหลด13 มิ.ย. 2559
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544ดาวน์โหลด13 มิ.ย. 2559
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในดาวน์โหลด13 มิ.ย. 2559
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551ดาวน์โหลด13 มิ.ย. 2559
หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2ดาวน์โหลด13 มิ.ย. 2559
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ดาวน์โหลด13 มิ.ย. 2559
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และรูปแบบรายงานการเงินดาวน์โหลด13 มิ.ย. 2559
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการดาวน์โหลด9 ต.ค. 2560